Wilson Tennis Racket

Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener

Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener
Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener
Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener
Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener
Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener
Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener
Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener
Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener
Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener

Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener    Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener

Brand New strung Wilson Blade 98 v5 16x19 grip size 3 & Dampener. Strung with Wilson Sensation 1.3mm at 52lbs.


Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener    Brand New Strung Wilson Blade 98 v5 16x19 Grip Size 3 & Dampener